CV NAUKOWE

 

WYSTĄPIENIA I KONFERENCJE NAUKOWE

2017

X Grudziądzkie Forum Porozumienia W Szkole, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komenda Miejska Policji w Grudziądzu, Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, Grudziądz 23.10.2017, z referatem: "Gniew w ławce szkolnej. Krótkie interwencje"

 

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym", Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Poradnictwa Społecznego i Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 24.05.2017, z referatem: "Diagnoza przeżycia w sytuacji problemowej. Założenia – przebieg – znaczenie dla praktyki"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pomagający i wspomagani. Potrzeby-kompetencje-relacje pomocowe i poradnicze", Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Poradnictwa Społecznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 27.04.2017, z referatem: "Ukryte formy narracji o radzeniu sobie w sytuacji pomocowej. Casus przemilczeń o przeżyciu z depresją"

 

2016 Konferencja "Internat nasz drugi dom", Katedra Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Toruń, 22.11.2016, z referatem: "Rozwój kompetencji emocjonalnych w internacie. Możliwości i zagrożenia"

Konferencja Naukowa "Czy istnieje jeszcze dewiacja? Perspektywa społeczna, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych", Katedra Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 8.04.2016, z referatem: "Jak użycie kategorii "próba przeżycia z chorobą" modyfikuje ocenę nieakceptowalnych form radzenia sobie z depresją z perspektywy otoczenia chorego?"

Seminarium "Między pedagogiką a socjologią. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu,  Toruń, 5.04.2016, udział w panelu: "Ryszard Borowicz jako człowiek, inspirator, społecznik, menadżer"

 

2015

Konferencja  "Depresja ma wiele twarzy", Młyn Wiedzy, Toruń, 5.12.2015, z referatem: "Kontrolujesz-chorujesz. Jak kontrola emocji wpływa na stany depresyjne?"

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia", Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 19.11.2015, z referatem: "Jak diagnoza sytuacji problemowej odbiera człowiekowi zaradność i potencjał?"

Konferencja Naukowa "Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie", Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13-15.11.2015, z referatem: "Radzenie sobie w chorobie jako kategoria wykluczająca" OGLĄDAJ

Konferencja Naukowa "Tożsamość narracyjna. Filozofia wobec problemu podmiotowości", Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 23-24.10.2015, z referatem: "Ukryte aspekty tożsamości w sytuacji problemowej"

IV Transdyscyplinarne  Sympozjum Badań Jakościowych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 27-30.05.2015, z referatem: "Narracja problemowa vs. narracja ukryta i rola badacza w ich diagnozowaniu"

Konferencja dla rodziców , Grudziądz ODN CKU 24.03.2015, z referatem: "Uzależnienie od komputera, narkotyków, komórki. Formy pomocy dziecku i rodzinie" 

 

2014

Konferencja Naukowa "Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną", 21.01. 2014, UMK Toruń, z referatem "Etapy pracy z rodziną dziecka uzależnionego"  

Konferencja Naukowa "Coś więcej niż ciało", Sopot SWPS, 6.05.2014 r., z referatem: "Lekka jak motylek...anoreksja i bulimia. Czyli o czynnikach rodzinnych sprzyjających zaburzeniom odżywiania" OGLĄDAJ

 

2009

Konferencja dla rodziców "Stop uzależnieniom", Grudziądz ODN CKU, 13.03. 2009, z referatem: Dopalacze i Twoje dziecko! Jak można uchronić jego życie i zdrowie"

VII Konferencja Naukowa "Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza", 15-17 maj 2009, Zakopane, z referatem "Socjosomatyka...odzyskana siostra psychosomatyki, czyli co psychologia zdrowia może uzyskać od socjologii zdrowia i choroby"

"Konferencja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie", 4.06.2009, Toruń, z referatem "Formy pomocy osobom uzależnionym od komputera i Internetu w województwie kujawsko-pomorskim" 

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W PSYCHOLOGII, pt. Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne, Lublin 25-26 wrzesień 2009, z referatem: „Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo. Teoria \"local biologies\" jako egzeplifikacja związku przyczynowo skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne"

III Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego, Sandomierz 17-19 września 2009, z referatem: (wraz z p. Andrzejem Burzyńskim): "Środowisko rodzinne a uzależnienia od środków psychoaktywnych na przykładzie Ośrodków Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Grudziądzu oraz Ośrodka Rodzin w Wisełce"

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, Toruń 19-20 listopad, z referatem: LOTIM - 5 pułapek metodologicznych w badaniach nad kondycją zdrowotną na przestrzeni wieków.

 

2008

Otwarty wykład  dr. hab. Jacka Pawlika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach Forum Humanistycznego, pt. „Choroba - nieszczęście - zło. Próba kategoryzacji na przykładzie afrykańskich rytuałów kryzysowych” połączony z dyskusją, 10 czerwiec 2008 r. w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu

Seminarium pt.: Health and well-being of young people in Europe.  8-11 grudnia 2008 r. w Marly-le Roi we Francji -
Przedstawiciel Polski z ramienia Ministerstwa Edukacji

2007

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, pt. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji. Obecność i Nieobecność, Toruń 12-13.10.2007 r.

2004  Kujawsko-Pomorskie Sympozjum  dla Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, pt. Rola systemu społecznego i rodzinnego w ograniczaniu ryzyka uzależnienia dziecka.
2000 Czynny udział w II Forum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień i I Toruńskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej dla młodzieży

KSIĄŻKI

Łęcka, Dominika. 2011. Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej nić abstynencja. Studium psychokulturowe, Kraków: Impuls, ss. 144.

ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH - RECENZOWANE

Łęcka, Dominika. 2016. Narracja ukryta jako dopełnienie obrazu sytuacji problemowej i metody jej wydobycia w trakcie wywiadu, [w:] Magdalena Piorunek (red.) Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje-Egzemplifikacje-Dylematy metodologiczne, Poznań: UAM, s. 275-292.

Łęcka, Dominika. 2016. Seminarium, które ciągle trwa..., [w:] Arkadiusz Karwacki (red.) Ryszard Borowicz. Wspomnienie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 103-106.

Łęcka, Dominika. 2011. Zmiana miejsca w strukturze społecznej u progu dorosłości a choroby somatyczne. Socjosomatyczny model e-ASP-r jako socjologiczna hipoteza wyjaśniająca zjawisko somatyzacji u młodzieży, [w:] Krystyna Szafraniec (red.) Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-tom II, Toruń: Adam Marszałek, s. 228-248.

Łęcka, Dominika. 2009. Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo? Teoria „local biologies” jako hipoteza związku przyczynowo-skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne, [w:] Janowski Konrad i Jacek Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne T.1, Lublin: BestPrint, s. 36-49.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

Łęcka, Dominika. 2014. Wizja młodego naukowca w humanistyce w ujęciu Ryszarda Borowicza. Na marginesie badań nad selekcjami w szkolnictwie wyższym,[w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 276-296.  

 

Łęcka, Dominika. 2010. Socjosomatyka i jej nie-klasyczna odmiana. Wkład socjologii zdrowia i choroby w dyskurs o zaburzeniach somatycznych i etiologii chorób, [w:] Studia Socjologiczne, nr 1, s. 125-144.

 

Łęcka, Dominika. 2009 (rev.) Czykwin, Elżbieta, „Social Stigma", Warszawa: PWN, [w:] Kultura i Edukacja, nr 5, s. 158-165.

 

Łęcka, Dominika. 2009. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza” Zakopane, 15-17 maj 2009 r. Sprawozdanie [w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 190-196.  

Łęcka, Dominika (rec.). 2008. Czykwin, Elżbieta, „Stygmat społeczny”, Warszawa: PWN, [w:] Kultura i Edukacja, nr 3, s. 146-153.

 

Krawczinska, Dominika (rec). 2004. Henryk Domański, „Struktura społeczna. Wykłady z socjologii, cz. I”, [w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 120-124.

 

RAPORTY  

Łęcka, Dominika. 2015. Jakość życia pacjentów z ciężką astmą alergiczną, [w:] Raport. Astma ciężka. Sytuacja pacjentów w Polsce. Część socjologiczna, s. 25-34. 

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NIERECENZOWANYCH

Łęcka, Dominika. 2008. NIE PIJĘ, NIE PALĘ... WIĘC JESTEM. O postawie „Straight Edge” wśród młodzieży, [w:] Problemy Narkomanii, nr 4, s. 15-24.

 

Łęcka, Dominika. 2008. A matki byłych narkomanów nadal cierpią...Rozważania nad przyczynami smutku u matek neofitów, [w:] Wychowanie Na Co Dzień, nr 12,s.19-23.

 

Krawczinska, Dominika. 2007. Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków, [w:] Problemy Narkomanii, nr 4, s.6-29.

 

Krawczinska, Dominika. 2007. Czym jest współuzależnienie, krótka próba rekonstrukcji potocznego rozumienia pojęcia, [w:] Problemy Narkomanii, nr 2, s. 73-75.

 

Krawczinska, Dominika. 2004. "Grupa Wsparcia dla Rodziców" formą pomocy dla rodzin dzieci uzależnionych od narkotyków (na przykładzie doświadczeń Towarzystwa "Powrót z U" w Toruniu), [w:] Wychowanie Na Co Dzień, nr 10-11, s. 30-31.

 

KOORDYNACJA I REALIZACJA BADAŃ


2015 (X-XII) Motylarnia Sposoby radzenia sobie z depresją i ich społeczna ocena 
2014-2015

Motylarnia

Kobieta w kryzysie i jej narracje 
2014 Havas Worldwide Warsaw Jakość życia pacjentów z ostrą astmą oskrzelową
2010 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Ewaluacja programu Strengthening Families Program 10-14 w celu adaptacji do warunków polskich, badania na terenie Torunia 
2010 Pracownia Pedagogiczno-Socjologiczna Alternatywa No alcohol, no smoke, no drugs
2003-2015  NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu Badania ewaluacyjne

 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 


TAGI

 

  socjologia socjolog zdrowia  

  feminologia socjologia dziecka 

  socjofizjologia psychoterapeuta 

  socjosomatyka zdrowie kobieta 

  profilaktyka choroba  motylarnia 

  Toruń pedagogika zdrowia postawa 

  3x psychoterapia systemowa 

  narracyjna polifoniczne ja diagnoza 

  przeżycia Dominika Łęcka w świecie  

  kameleona ghb 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014