ARTYKUŁY W PUBLIKACJACH NIERECENZOWANYCH

 

Łęcka, Dominika. 2016. Chory na astmę w depresji, [w:] http://www.zawszeokrokprzedastma.org/astma-a-depresja/ [dostęp 5.02.2016)

 

Streszczenie: Artykuł prezentuje czynniki sprzyjające pojawieniu się depresji w przebiegu astmy: od tych wynikających z charakteru astmy po doświadczenie stygmatyzacji i wykluczenia. Opisane zostały także postawy wobec choroby, które wzmacniają czynniki sprzyjające, zwiększając w ten sposób ryzyko pojawienia się depresji

 

 

Łęcka, Dominika. 2008. NIE PIJĘ, NIE PALĘ... WIĘC JESTEM. O postawie „Straight Edge” wśród młodzieży, [w:] Problemy Narkomanii, nr 4, s. 15-24.

 

Streszczenie: Stereotypowe myślenie o młodzieży każe nam postrzegać tą grupę wiekową jako naturalnie predestynowaną do zachowań eksperymentalnych. Powstało wiele programów profilaktycznych, których twórcy za główny cel postawili sobie wykreowanie u młodzieży postawy abstynenckiej. Ta immanentna chęć bycia "innym", jak i kontestacji wyklucza, pozornie, osiągniecie tego celu. Jak się okazuje w świecie, którym "wszyscy piją" i "wszyscy biorą" jedyną możliwością wyróżnienia się jest "nie robienie tego". Artykuł przedstawia grupę Straight Edge, której podstawowymi zasadami są: nie piję, nie palę, nie narkotyzuję się". Co ciekawe, nie ma ona charakteru religijnego, a te trzy wartości łączą w sobie młodzież pochodzącą z różnych subkultur. Spotkać możemy więc punkowca, hip-hopowca, shinheada na jednym koncercie, na którym nie ma alkoholu, a najważniejszą dla nich sprawą jest muzyka. 

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2008. A matki byłych narkomanów nadal cierpią...Rozważania nad przyczynami smutku u matek neofitów, [w:] Wychowanie Na Co Dzień, nr 12,s.19-23.

 

Streszczenie: Chociaż doprowadziły własne dzieci, często z pomocą ojców, do leczenia w ośrodku lub chociażby zmotywowały je do podjęcia terapii ambulatoryjnej. ... chociaż przeszły długą drogę pełną walki, cierpienia, bycia na skraju wyczerpania psychicznego... chociaż diagnozowanie ich jako „współuzależnione” przez instytucje oraz inne podmioty, wyznaczało profil ich zachowania... zdarzenie, które za chwilę wydarzy się – powrót ich dziecka z ośrodka, nie przynosi uśmiechu na ich twarze. Dlaczego?. Artykuł, z wykorzystaniem teorii systemowej, teorii cyklów rodzinnych i zmian tożsamościowych w relacji dziecko-matka próbuje zrekonstruować przyczyny cierpienia matek neofitów.

 

 

 

 

 

Krawczinska, Dominika. 2007. Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków, [w:] Problemy Narkomanii, nr 4, s.6-29.

 

Streszczenie: Artykuł traktuje o historycznym rozwoju pojęcia "współuzależnienia", które swoje źródło ma w obserwacji rodziny z problemem uzależniania od alkoholu. Jak jednak okazuje się jego znaczenia, na przestrzeni lat, zostało rozszerzone do rodzin z problemem uzależnienia dzieci od narkotyków, jak i rodzin, które problemu z uzależnieniem nie mają. Zmiana znaczenia pojęcia nałożony na kontekst pomocy medycznej i terapeutycznej wskazuje zaskakujące zależności między "obowiązującą" definicją, narzędziami służącymi do jej diagnozowania i ilości osób diagnozowanych. Autorka przedstawia także współczesne rozumienie pojęcia, w języku polskim, jak i w literaturze anglojęzyczne. Wskazuje także przykładowe narzędzia stosowane do diagnozy tego zjawiska, stosowane zwłaszcza w USA. 

 

 

 

 

Krawczinska, Dominika. 2007. Czym jest współuzależnienie, krótka próba rekonstrukcji potocznego rozumienia pojęcia, [w:] Problemy Narkomanii, nr 2, s. 73-75.

 

Streszczenie: Zgodnie z tezami konstrukcjonizmu społecznego: jak myślisz o rzeczywistości - taką ona się staje, badanie sposobów, w jaki osoby diagnozowane jako "chore", nabiera innego wymiaru. Wskazanie typów myślenia o własnej, wcześniej zdiagnozowanej "chorobie" nałożone na doświadczenia potwierdzają tak postawioną hipotezę. Badania zrealizowane przez autorkę wśród rodziców dzieci uzależnionych, są jedną z egzemplifikacji tej tezy. Wskazuje ona swoją typologię myślenia o współuzależnieniu.

 

 

 

 

 

 

Krawczinska, Dominika. 2004. "Grupa Wsparcia dla Rodziców" formą pomocy dla rodzin dzieci uzależnionych od narkotyków (na przykładzie doświadczeń Towarzystwa "Powrót z U" w Toruniu), [w:] Wychowanie Na Co Dzień, nr 10-11, s. 30-31.

 

Streszczenie: Artykuł jest opisem jednej z form pomocy rodzinom z problemem uzależnienia dziecka. Autorka przedstawia miejsce tej formy w systemie pomocy osobom uzależnionym, jej cele, formy realizacji. Wykonane badania, w trakcie jej trwania, ukazują strukturę uczestników oraz ewaluację założonych celów. Artykuł adresowany jest do osób rozpoczynających pracę z osobami z problemem uzależnionymi, wskazuje bowiem ogromną rolę rodziny w procesie rozwiązywania tej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 


TAGI

 

  socjologia socjolog zdrowia  

  feminologia socjologia dziecka 

  socjofizjologia psychoterapeuta 

  socjosomatyka zdrowie kobieta 

  profilaktyka choroba  motylarnia 

  Toruń pedagogika zdrowia postawa 

  3x psychoterapia systemowa 

  narracyjna polifoniczne ja diagnoza 

  przeżycia Dominika Łęcka w świecie  

  kameleona ghb 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014